top of page
Ron trainer.jpg

Algemene voorwaarden

Boxing Godschalk

Kvk: 24403866

1. Lidmaatschappen

Het lidmaatschap wordt na afloop van je abonnement stilzwijgend met dezelfde periode verlengd en is vanaf dat moment schriftelijk op te zeggen met een opzegtermijn van 1 kalender maand. De afgesloten abonnementen hebben een vast karakter. Het is niet mogelijk om in deze periode te veranderen van abonnementsvorm.

Het lesrooster kan door Stichting Boxing Godschalk te allen tijde worden gewijzigd, dit zal tijdig worden aangegeven.

De club is op officiële feestdagen en in schoolvakanties gesloten. De dagen waarop Stichting Boxing Godschalk gesloten is worden ruim van te voren aangekondigd. Lessen die vallen op dagen dat Stichting Boxing Godschalk gesloten is komen te vervallen.

Tijdens de zomerperiode verlopen de lessen volgens een zomerrooster. Voor deze periode zal er geen wijziging zijn in contributiegelden.

Bij langdurige ziekte of bij een blessure is het mogelijk om voor een tijdelijke stopperiode in aanmerking te komen. Voor een dergelijke stopperiode geldt een maximum van 3 maanden. De aanvraag voor de tijdelijke stopperiode moet altijd schriftelijk worden gedaan, er word dan altijd een bevestiging verstuurd. Na deze stopperiode wordt het lidmaatschap automatisch weer actief. De maanden waarin het lidmaatschap werd stopgezet worden aan het einde van de looptijd van het abonnement toegevoegd. De minimale looptijd van het contract moeten altijd worden voldaan. Het is niet mogelijk om 10 rittenkaarten tijdelijk te stoppen.

De minimum leeftijd om lid te worden bedraagt 16 jaar. Voor leden jonger dan 18 jaar geldt dat één der ouders of wettelijk daartoe bevoegd zijnde voogd c.q. verzorger schriftelijk toestemming dient te verlenen middels een handtekening van het inschrijfformulier.

 

2. Abonnementskosten

 

Bij een nieuw lid met een maandelijks abonnement,  geldt dat de restant van die maand automatisch verrekend wordt met de automatische incasso. Het maandelijkse lidmaatschap vangt altijd aan op de eerste van de aankomende maand.

Dit gaat via automatische incasso welke goed ingesteld dient te worden.

Niet nakomen van betaling binnen 30 dagen betekent, dat de toegang tot Stichting Boxing Godschalk wordt geweigerd en tevens kunnen er rechtsmaatregelen worden genomen. Wordt een automatische incasso gestorneerd dan behoudt Stichting Boxing Godschalk het recht kosten in rekening te brengen voor herinneringen en/of aanmaningen voor het te innen bedrag. Als het lid in het incassotraject terecht komt, dan is de openstaande contributie van het hele contract in één keer opeisbaar.

Stichting Boxing Godschalk behoudt zich het recht de tarieven éénmalig per jaar aan te passen. (Dit geldt ook voor jaarcontracten). Een wijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. publicatie in de club

 

 

3. Opzegging

 

Opzegging van het lidmaatschap door Stichting Boxing Godschalk kan geschieden per direct, en/of als lid in overtreding van één van de huisregels is, en/of als het lid onzedelijk gedrag vertoont.

Opzegging van het lidmaatschap door lid dient schriftelijk plaats te vinden, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Als de opzegging bij ons is ontvangen en verwerkt, dan wordt er altijd een bevestiging van de opzegging verstuurd. De bevestiging word altijd binnen een week verzonden na ontvangst.

Na opzegging van het lidmaatschap kan het lid geen aanspraak meer maken op eerdere betaalde contributie, inschrijfgelden of andere tegoeden.

 

 

4. Aansprakelijkheid

 

Stichting Boxing Godschalk is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen, kleding en kostbaarheden van het lid binnen de club.

Tevens is Stichting Boxing Godschalk niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van leden.

Het lid verklaart dat het volgen van bokslessen, bokszaktrainingen en sparring voor eigen verantwoording zal zijn. Het lid heeft, indien van toepassing, een medische status-historie met de club overlegd. Indien gewenst door de club, zal deze adviseren een deskundige te raadplegen. De kosten hiervan zijn voor het lid.

Het lid heeft een eigen ziektekostenverzekering afgesloten.

De persoonsgegevens zijn prive en worden niet verstrekt aan derden. Zij worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden van Stichting Boxing Godschalk.

 

 

 

5. Overige

 

Het lid is bekend met de huisregels en zal zich te allen tijden aan deze regels houden. De huisregels bevinden zich in de club te inzage. Wijzigingen worden bekend gemaakt middels berichtgeving in de club en via social media.

Roken binnen Stichting Boxing Godschalk is niet toegestaan en uiteraard worden drugs of alcohol (gebruik) niet getolereerd.

Aanwijzingen van het aanwezige personeel dienen altijd te worden opgevolgd.

Voor eventuele blessures die ontstaan door onzorgvuldig of onkundig gebruik van de materialen is het lid zelf verantwoordelijk. Vraag bij twijfel de geschoolde medewerkers om uitleg.

Het dragen van bandage of binnenhandschoenen tijdens de lessen is verplicht, en dient niet alleen voor eigen bescherming, maar ook voor het verminderen van de kans op blessures van de andere leden.

Sportkleding, sportschoenen en een handdoek tijdens het trainen zijn verplicht, dit i.v.m. hygiëne.

 

6. Klachten en informatieverplichting

 

Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Stichting Boxing Godschalk vermeld te worden.

Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Stichting Boxing Godschalk kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het lid.

In geval van klachten met betrekking tot Stichting Boxing Godschalk dient het lid zich in eerste instantie te wenden tot de medewerkers en in tweede instantie tot info@boxinggodschalk.nl

 

 

7. Personal Training

 

Stichting Boxing Godschalk, dan wel derden, bieden personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

 

 

 

8. Wijzigingsbeding

 

Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van tevoren met de klant bespreken

 

 

 

9. Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen Stichting Boxing Godschalk en het lid is het Nederlands Recht van toepassing.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Contact

Bij vragen of opmerkingen, neem contact op

0645780348

bottom of page