top of page

ERECODE EN GEDRAGSREGELS

BOXING GODSCHALK
 

Hoewel wij van onze leden verwachten dat zij altijd naar eer en geweten handelen, hebben wij ook onze eigen huisregels. Wij verwachten dat elk lid bij de aanmelding kennis heeft genomen van onze huisregels en deze ook naleeft. Bij overtreding van deze huisregels of bij wangedrag behoudt Boxing Godschalk zich het recht voor om een lid zijn lidmaatschap te ontnemen en het lid de toegang tot het gebouw te ontzeggen. Onze huisregels bestaan uit een erecode en een aantal gedragsregels die door elk lid dienen te worden gerespecteerd.

ERECODE

 • Vechten doe je alléén in de ring en nooit buiten de ring of bijvoorbeeld op straat.

 • Je mag de bokstechnieken die jou zijn aangeleerd, uitsluitend en alleen gebruiken ter verdediging van jezelf of van anderen.

 • Je mag de bokstechnieken nooit gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.

 • Eer, loyaliteit en trouw aan deze code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.

 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren of pesten wordt niet getolereerd.

 • Blijf altijd sportief, ook als een ander dat niet is.

 • Respecteer je trainingspartner en zijn/haar niveau.

 • Respecteer elkaars eigendommen en die van de Boxing Godschalk.

 • Voorkom hinder en overlast vóór en na het beëindigen van de training.

 • We zijn een team waarin iedereen gelijk is.

 

ALGEMENE GEDRAGSREGELS

Sportmateriaal

 • Iedere deelnemer aan de training is verantwoordelijk voor zijn eigen sportuitrusting.

 • Deze sportuitrusting bestaat uit: bokshandschoenen / bokszakhandschoenen, bandage, (springtouw, gebitsbeschermer voor boksers), sportkleding en sportschoenen met lichte zolen (niet buiten gebruikt).

 • Zorg voor degelijke en schone kleding & sportschoeisel.

 

Training

 • Toegang tot de trainingen is enkel mogelijk middels registratie via de app van Boxing Godschalk. Zorg dat je zo vroeg mogelijk bent aangemeld voor de training via onze app want vol=vol.

 • Zorg dat je minimaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent.

 • Je dient je bandage voorafgaand aan de training te hebben aangebracht.

 • In de trainingsruimte draag je binnen-schoenen (geen zwarte zolen), evenals schone en correcte sportkleding.

 • Tijdens de training is het dragen van sieraden, piercings of uurwerken omwille van de veiligheid niet toegestaan.

 • Gebruik van een mobiele telefoon is niet toegestaan in de trainingsruimte. Dit voor je eigen- en andermans ontspanning. Is er noodzaak om een telefoon aan te laten gedurende de lessen, geef dit dan alstublieft aan bij de trainer. Mocht je dan gebeld worden, voer het gesprek dan buiten de leszaal.

 • Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag je in de trainingsruimtes gebruiken.

 • Als je te laat op de training komt, dan wacht je bij binnenkomst op de instructies van de trainer.

 • Bij het sparren onder de 19 jaar is het dragen van een hoofdbeschermer verplicht, mits de trainer anders voorschrijft.

 • Tijdens de training luister je naar de trainer.

 • Zonder toestemming van de trainer verlaat niemand de training.

 • Maak geen rommel in de sportschool. Deponeer afval zoals gebruikte plastic bekertjes, lege drinkflesjes of shampooflessen in een afvalbak.

 • Losse onderdelen (bokszakken, springtouwtjes, gewichten, dumbbells etc.) leg je na gebruik terug op hun plaats.

 • Je bent je er van bewust en hebt er geen probleem mee dat van sommige trainingen beelden openbaar worden gemaakt waarbij leden herkenbaar in beeld kunnen komen.

 

Eigendommen

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen.

 • Boxing Godschalk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, vermissing of diefstal van eigendommen.

 

Hygiëne

 • Zorg voor een goede persoonlijke verzorging en lichamelijke hygiëne, gebruik deodorant en zorg voor s korte en schone nagels, kort geschoren baard, frisse adem, schone kleding etc.

 • Was je windsels, sportkleding en sportschoenen regelmatig.

 • Ontsmet je bokshandschoenen en je gebitsbeschermer regelmatig.

 

Gezondheid

 • Je dient te allen tijde te beschikken over een adequate verzekering tegen ziektekosten.

 • Je hebt een informatieplicht naar Boxing Godschalk en de trainer over eventuele risico’s met betrekking tot jouw gezondheidstoestand.

 • Een lid is van deelname aan trainingen uitgesloten als dat in verband met zijn gezondheidstoestand niet verantwoord is.

 • Boxing Godschalk adviseert haar leden om vooraf en vervolgens periodiek een sportkeuring te ondergaan.

 • Buiten bij de hoofdingang van de Gaffelaar is een AED (defibrillator) 24 uur per dag bereikbaar.

 

Risico’s

 • Bokssport wordt op eigen risico beoefend. Je bent je er van bewust dat het deelnemen aan de activiteiten bij Boxing Godschalk en met name het beoefenen van de bokssport risico’s met zich meebrengen en weet dat deelname uitsluitend op eigen risico plaatsvindt.
  Kosten van enig ongeval of letsel alsmede enige gevolgschade geheel door jezelf wordt gedragen.

 • Boxing Godschalk en haar trainers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor letselschade of andere schade welke direct of indirect voortkomen uit het beoefenen van de bokssport, ongeacht of die schade is ontstaan tijdens deelname aan trainingen of wedstrijden en je vrijwaart Godschalk Boxing voor aanspraken van derden in deze.

 

Doping en drugs

 • Boxing Godschalk streeft naar een eerlijke, schone en gezonde sportbeoefening. Het gebruik van doping en/of drugs past hier niet bij.

 • Het is onze leden niet toegestaan dopinggeduide stoffen te gebruiken, bezitten, verstrekken, verhandelen, dan wel toe te dienen in of in de directe nabijheid van de boksschool.

 • Roken, gebruik van alcohol, drugs of prestatie-verhogende middelen is in het gehele Boxing Godschalksgebouw verboden.

 • Het bij je hebben van drugs, doping en/of alcohol in ons clubgebouw is niet toegestaan.

 • Het onder invloed van drugs, doping en/of alcohol deelnemen aan de training is verboden.

Wangedrag

 • Boxing Godschalk behoudt zich bij overtreding van de regels en/of wangedrag het recht voor om een lid uit zijn lidmaatschap te ontzetten en hem/haar de verdere toegang tot het gebouw te verbieden.

 • Boxing Godschalk behoudt zich het recht voor om, bij overtreding van de gedragsregels, huisregels en/of wangedrag, om een bestuurder, trainer, coach, begeleider, scheidsrechter of official de verbintenis met deze persoon direct te verbreken en deze persoon een verdere toegang tot het gebouw te verbieden.

 • Bij constatering van ernstige overtredingen door leden zullen zij worden aangehouden en overgedragen aan de politie. Bij constatering van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

 

Voor het overige wordt ervan uitgegaan, dat je je op een manier gedraagt, zoals naar objectieve maatstaven verwacht mag worden van een normaal verantwoordelijk en intelligent mens.

 

GEDRAGSREGELS TRAINERS EN COACHES

 • Al onze trainers zetten zich in voor plezierige en veilige trainingen, hebben respect voor iedereen en brengen de leden passie voor de bokssport bij. Wij conformeren ons aan de erecode en de gedragsregels van het Centrum Veilige Sport Nederland en zijn daarop aanspreekbaar.  Heb je vragen of opmerkingen? Dan horen wij het graag.

 

 • Boxing Godschalk is gericht op samenwerking op basis van respect. Boxing Godschalk onderschrijft de gedragsregels van het Centrum Veilige Sport Nederland en vereist van haar leden, bestuurders, trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters en officials dat zij kennis nemen van deze gedragsregels en zich daar aan houden. Deze gedragsregels kun je vinden op de website van Boxing Godschalk en via deze link;  Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders- Centrum Veilige Sport Nederland

 

bottom of page